لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
14047 ايران اير تهران استانبول - - - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
14057 ايران اير استانبول تهران - - - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
14259 Cham Wings Airlines - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
14265 فلای پرشیا - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
14273 پویا - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
14281 ترکيش - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
14289 Freebird Airlines - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
14295 Tol-Air Services - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
14301 سلام ایر - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
15033 پگاسوس - - - - - تا 30 دقیقه قبل حرکت جریمه -1 تومان
پس از آن غیرقابل استرداد
27395 فلاي دبي - - - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد